Ανακοίνωση 10/05/2015 - Kανονισμός Λειτουργίας Γραφείων ΙPMSHellas

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙPMSHellas.
Γενικοί Όροι Λειτουργίας - Χρήσης
Ο χώρος των Γραφείων της Ένωσης (κατά τη σύνταξη του παρόντος, στην οδ. Δαιδάλου 23 στην Ηλιούπολη), καθώς και όλα τα μέσα, υλικά, συσκευές βιβλιοθήκη, κλπ. ιδιοκτησίας της Ένωσης, είναι διαθέσιμα προς χρήση (εντός του χώρου των Γραφείων) σε όλα τα Ταμειακώς εντάξει μέλη αυτής.
Για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων του χώρου, ορίζεται τέλος συμμετοχής («εισιτήριο») κατ’ άτομο και κατά περίοδο χρήσης όπως αναφέρεται παρακάτω.
Με σκοπό την προσέλκυση μελών και την οικονομική ενίσχυση της Ένωσης, ο χώρος θα είναι διαθέσιμος και σε μη ταμειακώς εντάξει μέλη καθώς και σε μη μέλη (κατόπιν πρόσκλησης και συνοδευόμενα από κάποιο μέλος), με διαφορετικούς οικονομικούς όρους, όπως αναφέρεται παρακάτω.
Από την παραπάνω πρόβλεψη (δηλ. επίσκεψη στα γραφεία με καταβολή εισιτηρίου) εξαιρούνται οποιεσδήποτε επισκέψεις πραγματοποιούνται προκειμένου το μέλος ή ο επισκέπτης να συμμετέχει σε εκδήλωση που διοργανώνει η ίδια η Ένωση (π.χ. σεμινάρια με ελεύθερη είσοδο ή ειδικό εισιτήριο, παζάρια/kitswaps, άλλες προγραμματισμένες ή έκτακτες εκδηλώσεις)
Απαγορεύεται η χρήση των Γραφείων, χωρίς την φυσική παρουσία, ενός τουλάχιστον μέλους του ΔΣ της Ένωσης, ή ενός τουλάχιστον από τα πρόσωπα που θα εξουσιοδοτηθούν ανάλογα από το ΔΣ, για το σκοπό αυτό. Τα μέλη του ΔΣ και οι εξουσιοδοτημένοι, θα χρεωθούν (με ειδικό πρωτόκολλο ή μητρώο) με τα κλειδιά του χώρου και θα είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την μη μεταβίβασή τους σε τρίτα πρόσωπα καθώς και για την σωστή τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του χώρου, στη διάρκεια της παρουσίας τους.
Τα μέλη και οι επισκέπτες που κάνουν χρήση των παραπάνω υπηρεσιών, είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνα, για οποιαδήποτε φθορά, απώλεια, καταστροφή κλπ., η οποία σημειώθηκε κατά την χρήση των Γραφείων από αυτά, με δική τους υπαιτιότητα. Εξυπακούεται ότι το κόστος επισκευής, ή αντικατάστασης, θα καταλογίζεται στα υπεύθυνα μέλη, έναντι αποδείξεως (αγοράς, επισκευής, κλπ.) και θα είναι άμεσα καταβλητέο.
Τα μέλη και οι επισκέπτες που κάνουν χρήση των γραφείων, καταγράφονται σε ειδικό ημερολόγιο, με την ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου του χώρου.
Ωράριο Λειτουργίας (Περίοδοι Χρήσης)
Τα Γραφεία της Ένωσης, θα είναι ανοικτά για τους ενδιαφερόμενους τις εξής ημέρες και ώρες (timeslots / περίοδοι χρήσης):.
 • Σάββατο 11.00-17.00 και 18.00-24.00
 • Κυριακή 11.00-17.00 και 18.00-24.00
Μια(1) περίοδος χρήσης ορίζεται ένα συνεχές διάστημα έξι(6) ωρών όπως παραπάνω.
Είναι δυνατή χρήση των εν λόγω ευκολιών και άλλες ημέρες και ώρες, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης και συνεννόησης με το ΔΣ της Ένωσης και τον υπεύθυνο του χώρου.
Κόστος Συμμετοχής - Χρήσης
Η χρήση των παραπάνω κοστολογείται ως εξής :
 • Δύο (2) ευρώ, κατά άτομο και κατά περίοδο χρήσης για τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
 • Πέντε (5) ευρώ, κατά άτομο και κατά επίσκεψη για τα μη μέλη της Ένωσης καθώς και για τα μη ενήμερα ταμειακώς μέλη.
Η Ένωση, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει σε επόμενο χρόνο τα παραπάνω ποσά, τόσο από τα μέλη όσο και από τα μη μέλη της, εφόσον αυτά έκαναν χρήση των παραπάνω υπηρεσιών.
H ταμειακή κατάσταση των μελών (για την καταβολή του αντίστοιχου δικαιούμενου τέλους συμμετοχής) θα ελέγχεται είτε από την ταυτότητα μέλους (ύπαρξη έγκυρης σφραγίδας, υπογραφής και ημ/νίας) είτε από τις λίστες μελών που επικυρώνει το ΔΣ κάθε 1η εκάστου μηνός και είναι ενημερωμένες και διαθέσιμες στα Γραφεία της Ένωσης.
Είναι δυνατή η χρήση των Γραφείων επί δύο συνεχόμενων περιόδων χρήσης με καταβολή του αντίστοιχο τέλους για την καθεμία χωριστά.
Τα παραπάνω ποσά του «τέλους συμμετοχής», ισχύουν κατά την έκδοση του παρόντος και η αναπροσαρμογή τους είναι στην διακριτική ευχέρεια του ΔΣ στα πλαίσια της αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού.
Διαθέσιμες Παροχές - Μέσα
Στο χώρο των Γραφείων είναι διαθέσιμα προς χρήση:
 • Τραπέζια εργασίας και καθίσματα
 • Φωτιστικά σώματα (επιτραπέζια).
 • Βασικά εργαλεία και υλικά.
 • Αερογράφος (διπλής λειτουργίας) με συμπιεστή και SprayBooth
 • Βιβλιοθήκη με Ιστορική και Μοντελιστική βιβλιογραφία (επί το πλείστον, στα Ελληνικά και Αγγλικά)
 • Επιτραπέζιος Η/Υ με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης και σάρωσης.
 • Φωτοτυπικό (α/μ)
Διευκρινήσεις – Ειδικές Οδηγίες :
Η βιβλιοθήκη, είναι διαθέσιμη για ανάγνωση, χωρίς περιορισμούς (εκτός φυσικά αυτών που επιβάλλονται από τις παραπάνω ώρες λειτουργίας των Γραφείων).
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διατηρήσει στοιχεία από τα διαθέσιμα βιβλία για την προσωπική του και μόνον χρήση, η Ένωση διαθέτει σαρωτή (Scanner) και φωτοτυπικό μηχάνημα. Για τον σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να έχει μαζί του μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (εξωτερικό δίσκο, εγγράψιμο CD/DVD, USBMemoryStick), ή την αντίστοιχη ποσότητα ξηρογραφικού χαρτιού (μεγ. Α4), προκειμένου να λάβει τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν.
Η Ένωση, μέσω του υπεύθυνου της βιβλιοθήκης (τον οποίο έχει ορίσει το ΔΣ) η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται, υποχρεούται να ενημερώσει τα μέλη για το περιεχόμενο αυτής (έκδοση – κοινοποίηση ενημερωμένου index, όπως γίνεται από ετών), μέσω της ιστοσελίδας της www.ipms-hellas.gr και του περιοδικού NEA της IPMS Ελλάδος.
Οι μοντελιστικές εργασίες καθώς και το βάψιμο μοντέλων, θα γίνεται αποκλειστικά στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους (πάγκοι εργασίας και χώρος SprayBooth αντίστοιχα).
Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους των Γραφείων.
Επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και αναψυκτικών με την προϋπόθεση της διατήρησης της καθαριότητας και των κανόνων υγιεινής του χώρου των Γραφείων.
Οι χρήστες, με την αποχώρησή τους, θα πρέπει να παραδίδουν όλους τους χώρους καθαρούς και στην ίδια κατάσταση με αυτήν που τους παρέλαβαν.
Το μοντελιστικό εργαστήριο, θα είναι διαθέσιμο σε μοντελιστές (μεμονωμένα ή σε ομάδες) τις ημέρες και ώρες (περιόδους χρήσης) που προαναφέρθηκαν και κατόπιν συνεννόησης και άλλες πλέον αυτών, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν και πάντα στο πνεύμα του παρόντος κανονισμού.
Προκειμένου να μη δημιουργείται συνωστισμός, ορίζεται ο μέγιστος αριθμός των παρευρισκόμενων στο μοντελιστικό εργαστήριο, σε 12 (δώδεκα) άτομα ανά περίοδο χρήσης.
Ο ελάχιστος αριθμός ατόμων που απαιτείται για να κατοχυρωθεί μια περίοδος χρήσης και να ανοίξουν τα γραφεία για το σκοπό αυτό είναι τρία (3) , πλέον του υπεύθυνου του χώρου.
Στην περίπτωση που υπάρχει προγραμματισμένη εκδήλωση της Ένωσης, αυτή έχει προτεραιότητα στην χρήση του χώρου.
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά, αίτημα στη διεύθυνση ipms-hellas@windowslive.com, και να ζητούν τη χρήση του χώρου, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ώρα της επιθυμητής χρήσης των Γραφείων. Ο υπεύθυνος Γραφείων απαντά σχετικά με τη δυνατότητα ανοίγματος των Γραφείων ή/και ενημερώνει για πιθανές εναλλακτικές ημερομηνίες, ή ώρες.
Η καταβολή των αντίστοιχων ποσών για τη χρήση του χώρου, γίνεται με την προσέλευση του ενδιαφερόμενου, στον υπεύθυνο του χώρου.
Τα χρήματα που καταβάλλονται από τους χρήστες των Γραφείων, φυλάσσονται σε ειδικό ταμείο. Για τον λογιστικό έλεγχο αυτού του εσόδου, ο εκάστοτε εκπρόσωπος της Ένωσης χορηγεί χειρόγραφη απόδειξη – κουπόνι. Στο τέλος κάθε μήνα, με ευθύνη του Ταμία, τα χρήματα αυτά, ενοποιούνται και λογιστικοποιούνται με την έκδοση συγκεντρωτικής απόδειξης δωρεάς και ενσωματώνονται στο χρηματικό απόθεμα της Ένωσης.
Τα παραπάνω «τέλη συμμετοχής» θα αναπροσαρμόζονται , κατόπιν απόφασης του ΔΣ, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της Ένωσης και του λειτουργικού κόστους των γραφείων, με τηρούμενη πάντα αναλογικά τη διαφορά στο κόστος για τα μέλη, έναντι αυτού για τα μη μέλη και τα μη ταμειακώς εντάξει μέλη.
Η τήρηση των διαλαμβανόμενων του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτική, από όλους τους χρήστες των Γραφείων της Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός :
 • Συντάχθηκε τον Φεβρουάριο 2015, για το σκοπό που αναφέρεται παραπάνω και τίθεται σε ισχύ από την 1/2/2015.
 • Αντικαθιστά κάθε προηγούμενο κανονισμό που αναφέρεται στην χρήση των γραφείων και της βιβλιοθήκης της Ένωσης.
 • Τηρείται στο Μνημόνιο Κανονισμών της Ένωσης και ενημερώνεται όποτε απαιτείται, με ευθύνη του ΔΣ.
 • Αντίγραφό του είναι μόνιμα αναρτημένο στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Γραφείων της Ένωσης.
Υπογραφές ΔΣ - Θεώρηση
DMC Firewall is a Joomla Security extension!